Blauhúster Merke

Uitslagen

Einduitslag Highland Games:

(Hooibaal werpen, Paalwerpen, Schildpresentatie, Paalslaan, Tyre-tipping en Saving the wives)

1e prijs Clan Westhem & Wolsum   35 punten

2e prijs Clan Sinsmar & Atsemar & G. Rijpma & De Kie  33 punten

3e prijs Clan Vitusdyk & Teatskehiem & Lytse Finne   29 punten

3e prijs Clan Greonterp & Hemdyk   29 punten

5e prijs Clan vd Looswei & Sinserpaed & Polle & Dykslan   23 punten

6e prijs Clan Sylroede & Broer de Witte & Jacobydijk   22 punten

 

Jeu de Boules:

1e prijs Tjebbe Galama, Sijke Rijpkema, Wiebe Altena

2e prijs Willy de Wolff, Wietske Altena, Jetske Kroon

3e prijs Nel Popma, Trienke Postma, Agnes Brouwer

 

Ringfietsen:

1e prijs Andries Dooper

2e prijs Nel Popma